• Wpisów:18
  • Średnio co: 117 dni
  • Ostatni wpis:6 lata temu, 21:18
  • Licznik odwiedzin:3 039 / 2232 dni
Jesteś niezalogowany. Niektóre wpisy dostępne są tylko dla znajomych.
 
Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich z Warszawy i okolic na Makon 3 Clamp Festiwal, który odbędzie się 25-26 sierpnia.
Podczas tego Konveti odbędzie się eliminacja do European Cosplay Gathering!!

Poniżej zamieszczam regulamin konkursów Cosplay :

Regulamin Konkursu Cosplay

I. Informacje ogólne

1. Konkurs jest przeznaczony dla osób, które samodzielnie tworzą stroje, przebierają się w nie i odgrywają wybrane przez siebie postacie. Uczestnicy mogą wcielać się w postaci z mang, anime, gier konsolowych lub komputerowych, filmów, komiksów, a także w członków zespołów muzycznych oraz w postaci historyczne.

2. Cosplay prowadzony będzie w sposób mający zapewnić jak najwyższy poziom wizualny, merytoryczny, a także bezpieczeństwo uczestników i widzów. Uczestnicy będą mogli uzyskać dostęp do mikrofonów i innych urządzeń audiowizualnych znajdujących się w dyspozycji organizatorów.

3. Konkurs Cosplay na konwencie Mokon 3 będzie prowadzony w trzech niezależnych od siebie kategoriach: „Najlepszy strój”, „Najlepsza scenka”, oraz „Eliminacje do European Cosplay Gathering 2013″. Jeden uczestnik może wziąć udział w więcej niż jednej części Konkursu, natomiast jeden cosplay nie może być zgłoszony jednocześnie do konkursu na najlepszy strój i do Eliminacji ECG 2013.

II. Zgłoszenie uczestnictwa w Cosplayu

1. W Cosplayu może wziąć udział każdy uczestnik konwentu Mokon 3, który najpóźniej do 18 sierpnia 2012 r. wypełni i nadeśle odpowiednie formularze rejestracyjne, znajdujące się w systemie strony konwentu Mokon 3. Aby wziąć udział w Konkursie na najlepszy strój lub w eliminacjach do ECG 2013 należy wypełnić formularz rejestracji prezentacji stroju. Aby wziąć udział w Konkursie na najlepszą scenkę, należy wypełnić formularz rejestracji scenki (w przypadku scenek grupowych, formularz należy wypełnić tylko raz – dla całej grupy). Osoby zainteresowane udziałem w kilku częściach Cosplayu muszą osobno wypełnić formularz odpowiadający każdej z części. Aby wystąpić gościnnie, rezygnując z prawa do walki o nagrodę za dany występ, jako formę występu należy podać „Poza konkursem”.
1a. Osoby startujące w eliminacjach do European Cosplay Gathering 2013 muszą spełnić dodatkowe wymagania, opisane w sekcji IV niniejszego Regulaminu.

2. Do formularzy zgłoszeniowych prezentacji stroju należy dołączyć, w ilości od 2 do 6 sztuk, pliki graficzne przedstawiające w możliwie pełny sposób postać, za którą przebiera się uczestnik, ważniejsze elementy stroju i akcesoriów (podana liczba obrazów nie dotyczy strojów powstałych na podstawie one-artó’w i fanartów). Pliki graficzne powinny mieć wymiary co najmniej 400 pikseli na krótszym boku, lecz nie więcej niż 2000 pikseli na dłuższym boku; kompresja plików graficznych nie powinna wprowadzać do obrazu wyraźnych zakłóceń – zapewni to możliwość należytej oceny wierności oryginałowi wykonanego stroju. Przesłanie plików obrazów odgrywanej postaci wraz ze zgłoszeniem do konkursu strojów lub do eliminacji do ECG 2013 jest obowiązkowe.

2a. (dotyczy zarówno konkursu na najlepszy strój, eliminacji do ECG 2013, jak i konkursu scenek) Uczestnik może załączyć przygotowaną przez siebie planszę graficzną w formacie 1024×768 pikseli, lub większym, która może zostać wyświetlona na ekranie podczas jego prezentacji scenicznej.

3. Zgłaszający się do udziału w Konkursie może dołączyć ścieżkę dźwiękową lub plik wideo, które miałyby zostać odtworzone w trakcie jego występu. Wymienione materiały należy spakować do jednego archiwum w formacie RAR lub ZIP i załączyć do zgłoszenia korzystając z odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym. W szczególnych przypadkach i po wcześniejszym porozumieniu z organizatorami, pliki dodatkowe można dostarczyć na konwencie, na nośnikach typu CD, DVD i pendrive.

4. Rejestracja na Cosplay nie jest możliwa bez uprzedniego zarezerwowania i opłacenia wejściówki na konwent (dwudniowej lub jednodniowej na sobotę).

5. W ciągu siedmiu dni od daty otrzymania zgłoszenia organizatorzy mogą odesłać je do autora celem uzupełnienia lub poprawienia z wyraźnym zaznaczeniem punktów wymagających ww. zmian. Poprawki te muszą zostać uwzględnione co najmniej na 48 godzin przed występem.

6. Brak dostarczonych w podanym wyżej terminie kompletnych formularzy zgłoszeniowych jest podstawą do niedopuszczenia autora zgłoszenia do uczestnictwa w Konkursie.

7. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń w którejkolwiek z kategorii może zajść konieczność ich selekcji. Z tego powodu potwierdzenia wpisu na listę uczestników Cosplayu na Mokonie 3 będą rozsyłane od trzech do pięciu dni po zamknięciu rejestracji.

8. O ewentualnych zmianach w zaakceptowanym wcześniej zgłoszeniu (zmiana podkładu, zapowiedzi, oprawy świetlnej, planszy wyświetlanej podczas występu, itp.) organizatorzy muszą być powiadomieni co najmniej na 48 godzin przed występem.

9. Uczestnik Cosplayu zobowiązuje się jak najszybciej poinformować organizatorów o rezygnacji ze swojego występu, jeśli zajdzie taka konieczność. W przypadku występów grupowych w takiej sytuacji dopuszczalne są zastępstwa (inny cosplayer gra zgłoszoną wcześniej postać) lub zmiana oprawy muzycznej i wizualnej na mniej niż 48 godzin przed występem.

10. Po zamknięciu rejestracji na Cosplay nie ma możliwości dodania do zgłoszenia kolejnych postaci, ani zmiany zgłoszonego stroju na inny.

III. Przebieg Cosplayu

1. Cosplay prowadzony będzie przez konferansjera wybranego przez organizatorów.

2. Uczestnicy Konkursu Cosplay będą mieć możliwość przećwiczenia występu podczas nieobowiązkowej próby. Podczas Mokonu 3 scena będzie w tym celu udostępniona uczestnikom w godzinach porannych w sobotę.

3. Jeśli organizatorzy zezwolili na dostarczenie przez uczestnika materiałów multimedialnych dopiero na konwencie, powinny one zostać przekazane przed zakończeniem próby. Jest to także moment, do którego najpóźniej powinny zostać zgłoszone wszystkie rezygnacje z udziału w Cosplayu (i związane z nimi zmiany w planach występów grupowych).

4. Cosplay na Mokonie odbędzie się w sobotę 25 sierpnia 2012 w dwóch blokach, przedzielonych innymi atrakcjami. Odstęp pomiędzy blokami cosplayowymi będzie co najmniej godzinny. Pierwszy blok, złożony z konkursu na najlepszy strój oraz następującego bezpośrednio po nim konkursu scenek, odbędzie się w godzinach popołudniowych. Blok drugi, obejmujący eliminacje do European Cosplay Gathering 2013, jest planowany wieczorem. Całkowity czas trwania żadnego z bloków nie może przekroczyć 2h. Powyższy plan jest wstępny i może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszeń w poszczególnych kategoriach. W szczególności, w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń do danego konkursu może on zostać odwołany.

5. Część sceniczna konkursu na najlepszy strój oraz eliminacji do ECG 2013 będzie bezpośrednio poprzedzona obowiązkową rundą jury, w trakcie której stroje uczestników będą poddane szczegółowym oględzinom i ocenione przez skład sędziowski wybrany przez organizatorów

6. Każdy uczestnik Konkursu prezentuje swój występ po wygłoszeniu zapowiedzi przez konferansjera. Prezentacja stroju powinna trwać od 30 sekund do 2 minut i może zawierać np. monolog, pozowanie fotografom lub prezentację zachowań właściwych i charakterystycznych dla odgrywanej postaci. Scenka w zależności od liczebności grupy może trwać od minuty do maksymalnie 10 minut. W eliminacjach do ECG 2013 obowiązują specjalne limity czasowe, podane w sekcji IV niniejszego regulaminu.

7. Uczestnik jest zobowiązany do kulturalnego zachowania się wobec innych gości konwentu i organizatorów. Szczególna uwaga będzie przywiązywana do zachowania na scenie.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania występu uczestników i usunięcia ich ze sceny, jeśli ich zachowanie narusza prawa innych gości konwentu, bądź znacząco odbiega od ogólnie przyjętych norm moralnych.

9. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpi w momencie ogłoszonym przez organizatorów w późniejszym terminie.

IV. European Cosplay Gathering 2013

1. Na konwencie Mokon 3, w ramach Konkursu Cosplay, zostaną rozegrane eliminacje do międzynarodowego konkursu European Cosplay Gathering 2013 (dalej: ECG). Celem przeprowadzenia Eliminacji jest wyłonienie osób, które będą reprezentować Polskę w finale konkursu ECG 2013. Konkurs eliminacyjny zostanie rozegrany w dwóch kategoriach: solowej oraz drużynowej. W tej drugiej kategorii mogą startować grupy dwu- lub trzyosobowe. Na finał ECG 2013 do Paryża pojedzie jeden zwycięski solista oraz jedna zwycięska drużyna. Jeden uczestnik może wystartować tylko w jednej z kategorii Eliminacji.

2. W Eliminacjach może wziąć udział każda osoba, która posiada obywatelstwo polskie, zgłosi się do Konkursu Cosplay oraz do 25 sierpnia 2012 roku ukończy 18 lat.

3. Osoby biorące udział w organizacji Mokonu 3 lub ECG 2013 nie mogą uczestniczyć w Eliminacjach.

4. Każdy uczestnik Eliminacji dodatkowo oświadcza, iż wyraża chęć wyjazdu na finał ECG do Francji w terminie od 3 do 8 lipca 2013, posiada ku temu niezbędne środki prawne oraz nie zna żadnej przyczyny, dla której takowy wyjazd byłby niemożliwy.

5. W trakcie Konkursu Cosplay spośród osób, które się zgłosiły do Eliminacji, jury na podstawie szczegółowych oględzin strojów oraz obserwacji zachowania scenicznego Uczestników Konkursu wybierze zwycięzcę Eliminacji w każdej z kategorii.

6. Podczas prezentacji zgłoszonej do ECG na scenie mogą znajdować się tylko osoby startujące w tym konkursie i zgłoszone do danego występu. Dodanie do prezentacji cosplayów postaci drugoplanowych lub epizodycznych, które nie biorą udziału w Eliminacjach, jest zabronione. W sytuacjach awaryjnych dopuszczalne jest skorzystanie z pomocy przy obsłudze rekwizytów lub dekoracji.

7. Czas trwania prezentacji solowej zgłoszonej do Eliminacji nie może przekroczyć jednej minuty. Limit dla prezentacji grupowej wynosi 2 minuty i 30 sekund.

8. Zwycięzcy Eliminacji otrzymają nagrodę Grand Prix oraz prawo do reprezentowania Polski w finale ECG 2013 w Paryżu. Koszty zakwaterowania pokrywa organizator finału. Koszty podróży pokrywa MiOhi.

9. Jury zastrzega sobie prawo do wybrania jednego solisty oraz jednej drużyny rezerwowej, na wypadek gdyby zwycięzca Eliminacji z jakichkolwiek względów nie mógł uczestniczyć w finale ECG 2013.

V. Przyznawanie nagród

1. Jury dokonuje oględzin strojów uczestników i przyznaje nagrody na podstawie: szczegółowości wykonania strojów, wierności względem pierwowzoru, zachowania scenicznego uczestnika, odzwierciedlenia charakteru odgrywanej postaci.

2. Nagrody zostaną przyznane w kategoriach:
1., 2., 3. miejsce za „najlepszy strój”, „najlepsza scenka” oraz Grand Prix w każdej z dwóch kategorii Eliminacji ECG 2013. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania więcej niż jednej nagrody, oraz do rezygnacji z przyznania którejkolwiek z nagród.

3. Przyznawane w Konkursie nagrody nie podlegają wymianie na inne, ani na równowartość pieniężną.

4. Decyzje jury są jawne, a także ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

5. W przypadku nie zgłoszenia się zwycięzców po odbiór nagród zostaną one, po wcześniejszym umówieniu się drogą elektroniczną bądź telefonicznie, odesłane do zwycięzców pocztą lub kurierem na koszt odbiorcy.

VI. Dodatkowe oświadczenia uczestników

1. Zgłaszając się do udziału w Konkursie uczestnik oświadcza, iż:
- prezentowany strój wykonał własnoręcznie z dostępnych mu materiałów,
- prezentowana scenka nie narusza praw innych osób, w tym praw osobistych, materialnych oraz autorskich,
- wszystkie informacje podane w formularzu rejestracyjnym (np. historia stroju) są prawdziwe.

2. Uczestnik wyraża zgodę na prezentację wykonanych przez organizatorów i ich przedstawicieli w ramach sesji fotograficznej, podczas występów scenicznych i poza nimi – zdjęć w dowolnej wybranej przez organizatorów formie, w tym drukiem na papierze, nośnikach cyfrowych i innych, w sieci Internet; na powielanie i rozpowszechnianie dowolną techniką i w dowolnych nakładach. Zdjęcia wymienione wyżej stanowią całkowitą i wyłączną własność organizatorów z uwzględnieniem szczególnych praw przysługujących ich autorom.

3. Uczestnik może domagać się zaprzestania publicznego udostępniania zdjęć z jego wizerunkiem, lecz tylko w przypadku, gdy te mogą w istotny sposób naruszać jego godność osobistą.

4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych podanych przez niego w formularzach rejestracyjnych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu, przyznania i wręczenia nagród oraz sporządzenia statystyk dotyczących Konkursu.

VII. Postanowienia końcowe

1. Decyzje organizatorów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

2. Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego do udziału w Cosplayu na konwencie Mokon 3 jest równoznaczne z oznajmieniem zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz całkowitą jego akceptacją.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników. Najbardziej aktualna wersja niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej konwentu pod adresem www.miohi.pl.

Niniejszy regulamin został opracowany w ramach projektu Hinomaru Fandom

* Sorka za tak dłuuugi regulamin, jednak zostałam poproszona o nie skracanie *

Bardzo serdecznie zapraszam
Otaku
 

 
  • awatar Stalker_Girl: O ja ciee ^^ fajne *___* Zapraszam do komentowania u mnie xD
  • awatar Yui & Naomi: Wow... widzę że Pędzelek dołączyła. Witamy! :D Y&N.
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (2) ›
 

 
Hej! To mój pierwszy wpis na tym blogu ponieważ dopiero wczoraj postanowiłyśmy połączyć bloga. Bardzo proszę wszystkich Heiterów o powstrzymanie się od komentarzy, ponieważ o Anime i Rysowaniu to my wiemy wszystko i nie potrzebujemy "Rad".

No to na rozgrzanie kilka moich prac...

Pewnie nikt nie jest zdziwiony, że zaczynam od Naruto...
Przecież to moja ulubiona Manga
 

 
Hej! Mam dla was bardzo ciekawą informację, otóż po dość długim zastanowieniu oczekiwaniu ustaliłyśmy, że Pędzelek i Animetka utworzą jeden wspulny profil, będą się tu znajdywać rysunki Pędzelka i moje informacje o Konveti oraz wspólnie tworzone recenzje.

Od dziś, ten profil mam nadzieję Nie będzie nudny jak dotychczas.

*Zmieniamy nazwę na "Otaku i Pędzelek*
 

 
Niestety tegoroczna edycja konwentu Nejiro nie odbędzie się.
Poniżej przedstawiam wiadomość od organizatorów.

„Smutne wieści
Z wielkim żalem chcielibyśmy zakomunikować, że tegoroczna edycja festiwalu Nejiro nie odbędzie się. Z powodu komplikacji ze znalezieniem odpowiedniej szkoły w wyznaczonym wcześniej terminie nie jesteśmy w stanie zapewnić uczestnikom miejsca.
Osoby które dokonały wcześniejszej rezerwacji wejściówki na konwent prosimy o cierpliwość – wasze pieniądze zostaną wam zwrócone w przeciągu tygodnia.
Mamy nadzieje, że następna edycja obędzie się bez podobnych nieszczęść i wszyscy razem spotkamy się w przyszłym roku w Lublinie.
Jeszcze raz przepraszamy.
Organizacja.”

Wielka szkoda, no cóż dobrze chociaż, że na następny zdążymy znaleźć szkołę ...
 

 
  • awatar Gość: http://shinybox.pl/?ref=5932700 wejdź, warto! zaloguj się, następnie zaproś 100koleżanek do zabawy, a pudełko pełne kosmetyków twoje!
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (1) ›
 

 
  • awatar Miłość W szafie <3: UWAGA:) kosmetyki zuełnie za DARMO. Chcesz co miesiąć dostawać do wyróbowania kosmatyki znanych marek? Wystarczy się zarejestrować na shinybox.pl/?ref=1257a67
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (1) ›
 

 
Nazwa: Data: Miasto: Ilość Dni:
Krakon 10.08.2012 – 12.08.2012 Kraków 3 dni
B-4 18.08.2012 – 19.08.2012 Kraków 2 dni
Polcon 2012 23.08.2012 – 26.08.2012 Wrocław 4 dni
Mokon 3: Clamp Festival 25-26.08.2012 Warszawa 2 dni
Nejiro 4 31.08.2012 – 02.09.2012 Lublin 3 dni
TejCon 08.09.2012 – 09.09.2012 Poznań 3 dni
ShinCon 2012 08.09.2012 – 09.09.2012 Radom 2 dni
EPIC 2012 14.09.2012 – 15.09.2012 Gdańsk 2 dni
KoneCON 4 15.09.2012 – 16.09.2012 Szczecin 2 dni
Asucon XIII 22.09.2012 – 23.09.2012 Silesia 2 dni
Japanicon 3 06.10.2012 – 07.10.2012 Poznań 2 dni
BAKA 2K12 20.10.2012 – 21.10.2012 Wrocław 2 dni
Daicon 2 27.10.2012 – 28.10.2012 Warszawa 2 dni
Falcon 2012 09.11.2012 – 11.11.2012 Lublin 3 dni
OMAKAI 17.11.2012 – 18.11.2012 Toruń 2 dni
Japan X-Mas 08.12.2012 – 09.12.2012 Poznań 2 dni
Hellcon 3 – Apokalipsa 15.12.2012 – 16.12.2012 Warszawa 2 dni


Mam nadzieję, że pomogłam, Każdego chętnego bardzo serdecznie zapraszam. Ja na większości postaram się być. Także zawsze wypatrujcie niebieskie włosy i uszka, to na pewno będę Ja
 

 
Uwaga! Uwaga!
Polcon 2012 odbędzie się 23-26 sierpnia we Wrocławiu.
Każdy może przyjechać, duży i mały. Starsze osoby {około 16-18} mogą jeszcze zgłosić swoją chęć pomocy przy realizacji tego Konveti, ja już jestem Gżdaczem od dwóch lat... Jeśli byłeś/łaś ostatnio to miałam różowe uszka i kokardkę na szyi.
Ja tam będę, A ty?


Opis zdarzeń...

Konveti to zgromadzenie Otaku i ludzi lubujących się w Mangach, Anime, Grach itp. Podczas tego spotkania w jednym miejscu gromadzi się ponad 3-4 tysiące miłośników świata 2D.
Podstawową atrakcją takich spotkań są gry RPG, karciane, oraz głównie japońskie zabawy. Zdarza się, że gramy w gry z Anime, Filmów, gier. Każdy oczywiście może przynieść swoją ulubioną grę.
Podczas każdego Konveti jest wielki stragan z przypinkami, uszkami, poduszkami, koszulkami i wiele innych. Przy tym straganie zawsze zalegają tłumy. Zazwyczaj są też miejsca gdzie można zostawić małe dzieci i iść do sali, w której są wyświetlane filmy. Tylko nie radzę się bić w realu bo mamy dość silną ochronę.

Podsumowując :
Konveti to spotkanie miłośników świata 2D.
Podczas Konveti można nabyć pamiątki i gadżety z ulubionego Anime, Gry.
Jest 100% zakaz bójek, i podrywania Gżdaczek.
Podczas prezentacji filmów nie wolno obgryzać paznokci ani gadać, bo się wyleci z sali.
Nie zostaniesz wpuszczony do żadnej z sali bez identyfikatora, wydawanego przy wejściu.

10, świętych zasad Konveti:
1. Nie przeklinaj przy dzieciach.-Karalne
2. Nie zaczepiaj Gżdaczek bez powodu,-Karalne uderzeniem z liścia przez Michała.
3. Nie obgryzaj paznokci,
4. Pamiętaj, że nie jesteś sam, Zachowuj się przyzwoicie
5. Możesz przyjść w przebraniu, ale nie może być ono zbyt krótkie (Zakaz przebierania się za Graya)
6. Jak jest zabawa w basenie, Zakaz macania dziewczyn i chłopaków też.
7. Osoby -16, muszą być z opiekunem +16
8. Dzieci -9 muszą mieć specjalny identyfikator oraz numer do opiekuna prawnego.
9. Gżdacze mają zawsze racje, jak Gżdacz się myli. Zapytaj Pana Franka.
10. Zakaz palenia i Picia alkoholu. No przynajmniej jak się nie podzielisz

Więc jak? Przyjedziesz? Ja na pewno tam będę...
Czekam i na Ciebie...
 

 
Tak więc zapraszam na recenzje "Fairy Tali".

"Fairy Tail" jest dostępne w polskiej wersji językowej w postaci Mangi oraz Anime.

Przygoda z Fairy Tail zaczyna się w mieście, do którego przyjechał młody mag, nazywa się Natsu Dragnel a towarzyszy mu niebieski kot szczęścia Happy, obaj poszukują przybranego ojca Natsu Igneela, który w dziwny sposób zniknął w X777roku.

Podczas zwiedzania miasta natykają się na Lucy, maga gwiezdnych duchów, która jest uwodzona przez "Salamandra", osoba ta uwodzi piękne dziewczyny, ale po co? i w jaki sposób? Dowiadujemy się tego gdy Lucy zaprasza Happiego i Natsu na obiad w zamian za ratunek przed czarem zauroczenia.
Lucy nie wie, że osoba która podała się za "Salamandra" tak naprawdę jest zwykłym kłamcą, który porywa dziewczyny i sprzedaje je do niewoli.
Z wielkich tarapatów w jakie wpadła Lucy wsiadając na statek "Salamandra" ratuje ją Natsu, który okazuje się być magiem z gildii Fairy Tail, do której tak bardzo chciała dołączyć Lucy.
Natsu zaprasza Lucy do swojej gildii, w której zdaje się niema czegoś takiego jak zasady.
Ciągłe bujki i wrzaski to codzienność w Fairy Tail, ale to nie zraziło Lucy, która wytrwale uczestniczyła w misjach i pomagała Natsu.

Po pewnym czasie gdy Lucy już oswoiła się z gildią, powraca Erza straszna kobieta, która kopnięciem potrafi zniszczyć górę lub dwie. Jest straszna i przerażająca, ale zarazem kochająca sztukę i bardzo lubiąca bić Natsu... Gdy Erza wraca do Gildii zwykłe bujki przeradzają się w rzezie, a Natsu i Gray udają najlepszych przyjaciół, żeby Erza ich nie biła...
Sytuacja zmienia się diametralnie gdy Erza proponuje żeby ona, Lucy, Gray i Natsu z Happym stworzyli drużynę, Mistrz gildii Fairy Tail zaczyna się bać, że taka drużyna jest gotowa zniszczyć całe miasto. Najsilniejsza drużyna w Fairy Tail wykonywała swoje zadania i po pewnym czasie do miasta wraca Gildarts, człowiek który posiada bardzo potężną moc, jednym dotknięciem potrafi zniszczyć ścianę. Jest on dla Natsu prawie jak ojciec, niedługo po tym cała gildia Fairy Tail zostaje przeniesiona do drugiego wymiaru do Edolas. Zabójcy smoków oraz Lucy ratują gildię i magów. Po powrocie na ziemię odbył się test na Maga klasy A, do testu zaliczyło się 6 magów Fairy Tail, każdy mag mógł wybrać sobie pomocnika. W pierwszym zadaniu Natsu natknął się na dużą przeszkodę, miał zmierzyć się z Gildartsem, Miał farta i udało mu się go jakoś ominąć. W drugim zadaniu miel odnaleźć grób mistrza założyciela Fairy Tail. Niestety nikomu się to nie udało ponieważ zadanie zostało przerwane.
Na wyspę Fairy Tail wdarli się wrogowie. Magowie Fairy Tail pokonali drugiego mistrza Fairy Tail, który zszedł na złą ścieżkę poszukując jedynej magii lub jak to też było tłumaczone przez niektórych Pierwszej magii - czystej Magii.
Niestety zostali zaatakowani przez smoka, Nawet trzej zabójcy smoków niebyli w stanie go pokonać.
Po siedmiu latach gdy gildia Fairy Tail podupadła magowie biorący udział w Teście odnaleźli się. Okazało się, żę mistrz załóżyciel nałożył na wyspę bardzo potężne zaklęcie obronne, dzięki któremu żaden z magów się nie postarzał. Po powrocie magów gildia zaczęła się odbudowywać. Nadszedł wreszcie czas na wielki turniej magiczny, który zaczął być organizowany siedem lat temu, gdy magowie Fairy Tail zniknęli. Fairy Tail chce stać się na nowo gildią numer 1, dlatego musi wygrać ten turniej. Na początku idzie im słabo jednak po krótkim czasie pokazują innym gildiom na co ich stać.
** Ciekawostki z Wielkiego Turnieju.
*Cana jest nie bezpieczna tak samo jak jej ojciec, podczas ustalania kolejności siły Gildii Cana zniszczyła Magio mierz - przekroczyła +9999
*Erza walczyła z 100-tkom demonów, "Tego się można było spodziewać po Fairy Tali"
*Lucy posiada już 10 złotych kluczy zosiaku, mogła mieć już 12 ale nieprzyjęła pozostałych dwóch.
*Podczas pojedynków indywidualnych zmierzą się ze sobą podniebny zabójca bogów i Podniebny zabójca smoków.
*Natsu i Gayel zmierzą się z Bliźniaczymi zabójcami smoków podczas pojedynków grupowych.Polecam to Anime/mangę dla każdego kto lubi Magię, romans, komedię oraz nutkę tajemniczości. Przy niektórych scenach można się śmiać, przy innych łezka staje w oku...

"Fairy Tail" poleca Animetka
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (2) ›
 

 
Tak więc bez przynudzania, zaczynamy od
"Ao No Exorcist" ,co to jest?

Ao No Exorcist jest dostępne i jako manga i jako Anime, ja generalnie przepadam za tą Mangą. Kreska bardzo wpadła mi w oko i fabuła też jest całkiem całkiem.

Ta historia dotyczy chłopca, który urodził się na Ziemi ale jego ojcem jest Szatan, posiada on również młodszego brata bliźniaka który nie posiada mocy Szatana ponieważ był słabszym z braci.
Gdy byli jeszcze mali jego młodszy bray ciągle płakał i dawał się poniewierać, nasz główny bohater zawsze ratował go z opresji ponieważ był niewyobrażalnie silny, jednak z czasem w nawyk wchodzi mu bicie się z każdym o byle co.
Pewnego dnia jego tajemnica, o której on sam nie wiedział wychodzi na jaw, odkrywa że jest synem szatana. Gdy jego Ojciec każe mu wyjechać i skontaktować się z jego przyjacielem, który ma go chronić dochodzi pomiędzy nimi do kłótni. Podczas której jego Ojciec zostaje opętany przez szatana. Na szczęście udaje się go pokonać, niestety w wyniku czego Ojciec również umiera. Tak zaczyna się nasza długa przygoda.

Polecam to Anime/mangę dla każdego kto lubi Magię oraz nutkę tajemniczości. Przy niektórych scenach można się śmiać, przy innych łezka staje w oku...

"Ao No Exorcist" poleca Animetka
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (3) ›
 

 
Witam was wszystkich na moim nowym blogu.
Będę tu zamieszczać informację o Konweti oraz spotkaniach Cosplayowych. Będą tu również zamieszczane recenzje dotyczące Mang i Anime oraz rysunki lub inne zdjęcia, wyrywki z Anime czy śmieszne Animacje.

Moim ulubionym anime jest Naruto i pewnie niedługo się o tym przekonacie...