• Wpisów: 18
  • Średnio co: 119 dni
  • Ostatni wpis: 6 lat temu, 21:18
  • Licznik odwiedzin: 3 109 / 2264 dni
 
animetka
 
Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich z Warszawy i okolic na Makon 3 Clamp Festiwal, który odbędzie się 25-26 sierpnia.
Podczas tego Konveti odbędzie się  eliminacja do European Cosplay Gathering!!

Poniżej zamieszczam regulamin konkursów Cosplay :

Regulamin Konkursu Cosplay

I. Informacje ogólne

1. Konkurs jest przeznaczony dla osób, które samodzielnie tworzą stroje, przebierają się w nie i odgrywają wybrane przez siebie postacie. Uczestnicy mogą wcielać się w postaci z mang, anime, gier konsolowych lub komputerowych, filmów, komiksów, a także w członków zespołów muzycznych oraz w postaci historyczne.

2. Cosplay prowadzony będzie w sposób mający zapewnić jak najwyższy poziom wizualny, merytoryczny, a także bezpieczeństwo uczestników i widzów. Uczestnicy będą mogli uzyskać dostęp do mikrofonów i innych urządzeń audiowizualnych znajdujących się w dyspozycji organizatorów.

3. Konkurs Cosplay na konwencie Mokon 3 będzie prowadzony w trzech niezależnych od siebie kategoriach: „Najlepszy strój”, „Najlepsza scenka”, oraz „Eliminacje do European Cosplay Gathering 2013″. Jeden uczestnik może wziąć udział w więcej niż jednej części Konkursu, natomiast jeden cosplay nie może być zgłoszony jednocześnie do konkursu na najlepszy strój i do Eliminacji ECG 2013.

II. Zgłoszenie uczestnictwa w Cosplayu

1. W Cosplayu może wziąć udział każdy uczestnik konwentu Mokon 3, który najpóźniej do 18 sierpnia 2012 r. wypełni i nadeśle odpowiednie formularze rejestracyjne, znajdujące się w systemie strony konwentu Mokon 3. Aby wziąć udział w Konkursie na najlepszy strój lub w eliminacjach do ECG 2013 należy wypełnić formularz rejestracji prezentacji stroju. Aby wziąć udział w Konkursie na najlepszą scenkę, należy wypełnić formularz rejestracji scenki (w przypadku scenek grupowych, formularz należy wypełnić tylko raz – dla całej grupy). Osoby zainteresowane udziałem w kilku częściach Cosplayu muszą osobno wypełnić formularz odpowiadający każdej z części. Aby wystąpić gościnnie, rezygnując z prawa do walki o nagrodę za dany występ, jako formę występu należy podać „Poza konkursem”.
1a. Osoby startujące w eliminacjach do European Cosplay Gathering 2013 muszą spełnić dodatkowe wymagania, opisane w sekcji IV niniejszego Regulaminu.

2. Do formularzy zgłoszeniowych prezentacji stroju należy dołączyć, w ilości od 2 do 6 sztuk, pliki graficzne przedstawiające w możliwie pełny sposób postać, za którą przebiera się uczestnik, ważniejsze elementy stroju i akcesoriów (podana liczba obrazów nie dotyczy strojów powstałych na podstawie one-artó’w i fanartów). Pliki graficzne powinny mieć wymiary co najmniej 400 pikseli na krótszym boku, lecz nie więcej niż 2000 pikseli na dłuższym boku; kompresja plików graficznych nie powinna wprowadzać do obrazu wyraźnych zakłóceń – zapewni to możliwość należytej oceny wierności oryginałowi wykonanego stroju. Przesłanie plików obrazów odgrywanej postaci wraz ze zgłoszeniem do konkursu strojów lub do eliminacji do ECG 2013 jest obowiązkowe.

2a. (dotyczy zarówno konkursu na najlepszy strój, eliminacji do ECG 2013, jak i konkursu scenek) Uczestnik może załączyć przygotowaną przez siebie planszę graficzną w formacie 1024×768 pikseli, lub większym, która może zostać wyświetlona na ekranie podczas jego prezentacji scenicznej.

3. Zgłaszający się do udziału w Konkursie może dołączyć ścieżkę dźwiękową lub plik wideo, które miałyby zostać odtworzone w trakcie jego występu. Wymienione materiały należy spakować do jednego archiwum w formacie RAR lub ZIP i załączyć do zgłoszenia korzystając z odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym. W szczególnych przypadkach i po wcześniejszym porozumieniu z organizatorami, pliki dodatkowe można dostarczyć na konwencie, na nośnikach typu CD, DVD i pendrive.

4. Rejestracja na Cosplay nie jest możliwa bez uprzedniego zarezerwowania i opłacenia wejściówki na konwent (dwudniowej lub jednodniowej na sobotę).

5. W ciągu siedmiu dni od daty otrzymania zgłoszenia organizatorzy mogą odesłać je do autora celem uzupełnienia lub poprawienia z wyraźnym zaznaczeniem punktów wymagających ww. zmian. Poprawki te muszą zostać uwzględnione co najmniej na 48 godzin przed występem.

6. Brak dostarczonych w podanym wyżej terminie kompletnych formularzy zgłoszeniowych jest podstawą do niedopuszczenia autora zgłoszenia do uczestnictwa w Konkursie.

7. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń w którejkolwiek z kategorii może zajść konieczność ich selekcji. Z tego powodu potwierdzenia wpisu na listę uczestników Cosplayu na Mokonie 3 będą rozsyłane od trzech do pięciu dni po zamknięciu rejestracji.

8. O ewentualnych zmianach w zaakceptowanym wcześniej zgłoszeniu (zmiana podkładu, zapowiedzi, oprawy świetlnej, planszy wyświetlanej podczas występu, itp.) organizatorzy muszą być powiadomieni co najmniej na 48 godzin przed występem.

9. Uczestnik Cosplayu zobowiązuje się jak najszybciej poinformować organizatorów o rezygnacji ze swojego występu, jeśli zajdzie taka konieczność. W przypadku występów grupowych w takiej sytuacji dopuszczalne są zastępstwa (inny cosplayer gra zgłoszoną wcześniej postać) lub zmiana oprawy muzycznej i wizualnej na mniej niż 48 godzin przed występem.

10. Po zamknięciu rejestracji na Cosplay nie ma możliwości dodania do zgłoszenia kolejnych postaci, ani zmiany zgłoszonego stroju na inny.

III. Przebieg Cosplayu

1. Cosplay prowadzony będzie przez konferansjera wybranego przez organizatorów.

2. Uczestnicy Konkursu Cosplay będą mieć możliwość przećwiczenia występu podczas nieobowiązkowej próby. Podczas Mokonu 3 scena będzie w tym celu udostępniona uczestnikom w godzinach porannych w sobotę.

3. Jeśli organizatorzy zezwolili na dostarczenie przez uczestnika materiałów multimedialnych dopiero na konwencie, powinny one zostać przekazane przed zakończeniem próby. Jest to także moment, do którego najpóźniej powinny zostać zgłoszone wszystkie rezygnacje z udziału w Cosplayu (i związane z nimi zmiany w planach występów grupowych).

4. Cosplay na Mokonie odbędzie się w sobotę 25 sierpnia 2012 w dwóch blokach, przedzielonych innymi atrakcjami. Odstęp pomiędzy blokami cosplayowymi będzie co najmniej godzinny. Pierwszy blok, złożony z konkursu na najlepszy strój oraz następującego bezpośrednio po nim konkursu scenek, odbędzie się w godzinach popołudniowych. Blok drugi, obejmujący eliminacje do European Cosplay Gathering 2013, jest planowany wieczorem. Całkowity czas trwania żadnego z bloków nie może przekroczyć 2h. Powyższy plan jest wstępny i może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszeń w poszczególnych kategoriach. W szczególności, w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń do danego konkursu może on zostać odwołany.

5. Część sceniczna konkursu na najlepszy strój oraz eliminacji do ECG 2013 będzie bezpośrednio poprzedzona obowiązkową rundą jury, w trakcie której stroje uczestników będą poddane szczegółowym oględzinom i ocenione przez skład sędziowski wybrany przez organizatorów

6. Każdy uczestnik Konkursu prezentuje swój występ po wygłoszeniu zapowiedzi przez konferansjera. Prezentacja stroju powinna trwać od 30 sekund do 2 minut i może zawierać np. monolog, pozowanie fotografom lub prezentację zachowań właściwych i charakterystycznych dla odgrywanej postaci. Scenka w zależności od liczebności grupy może trwać od minuty do maksymalnie 10 minut. W eliminacjach do ECG 2013 obowiązują specjalne limity czasowe, podane w sekcji IV niniejszego regulaminu.

7. Uczestnik jest zobowiązany do kulturalnego zachowania się wobec innych gości konwentu i organizatorów. Szczególna uwaga będzie przywiązywana do zachowania na scenie.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania występu uczestników i usunięcia ich ze sceny, jeśli ich zachowanie narusza prawa innych gości konwentu, bądź znacząco odbiega od ogólnie przyjętych norm moralnych.

9. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpi w momencie ogłoszonym przez organizatorów w późniejszym terminie.

IV. European Cosplay Gathering 2013

1. Na konwencie Mokon 3, w ramach Konkursu Cosplay, zostaną rozegrane eliminacje do międzynarodowego konkursu European Cosplay Gathering 2013 (dalej: ECG). Celem przeprowadzenia Eliminacji jest wyłonienie osób, które będą reprezentować Polskę w finale konkursu ECG 2013. Konkurs eliminacyjny zostanie rozegrany w dwóch kategoriach: solowej oraz drużynowej. W tej drugiej kategorii mogą startować grupy dwu- lub trzyosobowe. Na finał ECG 2013 do Paryża pojedzie jeden zwycięski solista oraz jedna zwycięska drużyna. Jeden uczestnik może wystartować tylko w jednej z kategorii Eliminacji.

2. W Eliminacjach może wziąć udział każda osoba, która posiada obywatelstwo polskie, zgłosi się do Konkursu Cosplay oraz do 25 sierpnia 2012 roku ukończy 18 lat.

3. Osoby biorące udział w organizacji Mokonu 3 lub ECG 2013 nie mogą uczestniczyć w Eliminacjach.

4. Każdy uczestnik Eliminacji dodatkowo oświadcza, iż wyraża chęć wyjazdu na finał ECG do Francji w terminie od 3 do 8 lipca 2013, posiada ku temu niezbędne środki prawne oraz nie zna żadnej przyczyny, dla której takowy wyjazd byłby niemożliwy.

5. W trakcie Konkursu Cosplay spośród osób, które się zgłosiły do Eliminacji, jury na podstawie szczegółowych oględzin strojów oraz obserwacji zachowania scenicznego Uczestników Konkursu wybierze zwycięzcę Eliminacji w każdej z kategorii.

6. Podczas prezentacji zgłoszonej do ECG na scenie mogą znajdować się tylko osoby startujące w tym konkursie i zgłoszone do danego występu. Dodanie do prezentacji cosplayów postaci drugoplanowych lub epizodycznych, które nie biorą udziału w Eliminacjach, jest zabronione. W sytuacjach awaryjnych dopuszczalne jest skorzystanie z pomocy przy obsłudze rekwizytów lub dekoracji.

7. Czas trwania prezentacji solowej zgłoszonej do Eliminacji nie może przekroczyć jednej minuty. Limit dla prezentacji grupowej wynosi 2 minuty i 30 sekund.

8. Zwycięzcy Eliminacji otrzymają nagrodę Grand Prix oraz prawo do reprezentowania Polski w finale ECG 2013 w Paryżu. Koszty zakwaterowania pokrywa organizator finału. Koszty podróży pokrywa MiOhi.

9. Jury zastrzega sobie prawo do wybrania jednego solisty oraz jednej drużyny rezerwowej, na wypadek gdyby zwycięzca Eliminacji z jakichkolwiek względów nie mógł uczestniczyć w finale ECG 2013.

V. Przyznawanie nagród

1. Jury dokonuje oględzin strojów uczestników i przyznaje nagrody na podstawie: szczegółowości wykonania strojów, wierności względem pierwowzoru, zachowania scenicznego uczestnika, odzwierciedlenia charakteru odgrywanej postaci.

2. Nagrody zostaną przyznane w kategoriach:
1., 2., 3. miejsce za „najlepszy strój”, „najlepsza scenka” oraz Grand Prix w każdej z dwóch kategorii Eliminacji ECG 2013. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania więcej niż jednej nagrody, oraz do rezygnacji z przyznania którejkolwiek z nagród.

3. Przyznawane w Konkursie nagrody nie podlegają wymianie na inne, ani na równowartość pieniężną.

4. Decyzje jury są jawne, a także ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

5. W przypadku nie zgłoszenia się zwycięzców po odbiór nagród zostaną one, po wcześniejszym umówieniu się drogą elektroniczną bądź telefonicznie, odesłane do zwycięzców pocztą lub kurierem na koszt odbiorcy.

VI. Dodatkowe oświadczenia uczestników

1. Zgłaszając się do udziału w Konkursie uczestnik oświadcza, iż:
- prezentowany strój wykonał własnoręcznie z dostępnych mu materiałów,
- prezentowana scenka nie narusza praw innych osób, w tym praw osobistych, materialnych oraz autorskich,
- wszystkie informacje podane w formularzu rejestracyjnym (np. historia stroju) są prawdziwe.

2. Uczestnik wyraża zgodę na prezentację wykonanych przez organizatorów i ich przedstawicieli w ramach sesji fotograficznej, podczas występów scenicznych i poza nimi – zdjęć w dowolnej wybranej przez organizatorów formie, w tym drukiem na papierze, nośnikach cyfrowych i innych, w sieci Internet; na powielanie i rozpowszechnianie dowolną techniką i w dowolnych nakładach. Zdjęcia wymienione wyżej stanowią całkowitą i wyłączną własność organizatorów z uwzględnieniem szczególnych praw przysługujących ich autorom.

3. Uczestnik może domagać się zaprzestania publicznego udostępniania zdjęć z jego wizerunkiem, lecz tylko w przypadku, gdy te mogą w istotny sposób naruszać jego godność osobistą.

4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych podanych przez niego w formularzach rejestracyjnych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu, przyznania i wręczenia nagród oraz sporządzenia statystyk dotyczących Konkursu.

VII. Postanowienia końcowe

1. Decyzje organizatorów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

2. Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego do udziału w Cosplayu na konwencie Mokon 3 jest równoznaczne z oznajmieniem zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz całkowitą jego akceptacją.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników. Najbardziej aktualna wersja niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej konwentu pod adresem www.miohi.pl.

Niniejszy regulamin został opracowany w ramach projektu Hinomaru Fandom
               
*  Sorka za tak dłuuugi regulamin, jednak zostałam poproszona o nie skracanie :(  *

Bardzo serdecznie zapraszam :P    
                              Otaku :P

Nie możesz dodać komentarza.